CARLOFON Rozmrazovač čelného autoskla

CARLOFON - Rozmrazovač čelného autoskla je ideálny na rýchle a účinné odstránenie ľadu a námrazy zo skla. 500 ml
3.63 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Rozmrazovač čelného autoskla

Ideálny na rýchle a účinné odstránenie ľadu a námrazy zo skla. Je to veľmi účinný a šetrný pomocník v zimnom období. Vhodný pre každý typ autoskla.

Nepoškodzuje autolak, gumu, polykarbonát (plexisklo).

Aplikácia

  1. Pomocou rozprašovača aplikujte na autosklo zhora nadol.
  2. Rozmrazený ľad odstráňte pomocou škrabky alebo lopatky.
  3. Vhodný do - 30 °C.

Balenie: 500 ml

 

Carlofon

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary.

Obsahuje:

etanol, etándiol.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. P404 Uchovávajte v uzavretej nádobe. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé