CARLOFON Skimfix Rapid 840 - 2K PUR lepidlo

Extra-rýchle dvojzložkové profesionálne PUR lepidlo so zmiešavačom, 50 ml
12.87 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Skimfix RAPID 840 - 2K PUR lepidlo

EXTRA-rýchle, dvojzložkové, štruktúrne polyuretánové lepidlo, ktoré vytvrdzuje chemickou reakciou dvoch zložiek za vzniku polyméru, ktorý je odolný voči zvýšeným teplotám, vlhkosti, palivu a mnohým rozpúšťadlám a chemikáliám. Špeciálne vyvinutý na malé, rýchle opravárenské práce a trvalé spoje.

Čas spracovania: 1 - 1,5 minúty

Vlastnosti:

 • rýchlo tvrdnúce
 • ľahko použiteľné
 • odolné
 • pretierateľné
 • dobrá stabilita
 • konzistencia umožňuje aj vertikálnu aplikáciu
 • vynikajúco vypĺňa medzery

Podklady: plast, kov, drevo, sklolaminát, keramika... atď.

Aplikácia:

 1. Ošetrované povrchy musia byť suché a zbavené hrdze, špiny, soli a oleja.
 2. Vložte do vytláčacej pištole.
 3. Pred umiestnením zmiešavača na dvojitú kartušu je potrebné trochu materiálu vytlačiť, kým nevytečie z oboch kartuší. Odporúča sa vytlačiť a zlikvidovať prvých 25-50 mm dávkovaného materiálu.
 4. Dostatočne zmiešané lepidlo je citlivé na tlak, je čiernej farby, krémové, hladké a lesklé.
 5. Čas spracovania je 1 - 1,5 minúty!
 6. Nánášajte podľa potreby.

Balenie: 50 ml + 2x zmiešavač

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Od 24. augusta 2023 sa pred priemyselným alebo profesionálnym použitím vyžaduje primeraná odborná príprava. 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 50 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H334 Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

metyléndifenyl-diizokyanát, difenylmetán diizokyanát, izoméry a homológy a metyléndifenyl-diizokyanát modifikovaný

Bezpečnostné opatrenia:

P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P284 Používajte ochranu dýchacích ciest. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Dráždivé