CARLOFON Sprej na disky, biely

CARLOFON Vysokokrycia akrylová farba na disky, biela, sprej 400 ml
7.67 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Vysokokrycia akrylová farba na disky s vynikajúcou výdržou. Veľmi dobre odoláva nepriaznivým poveternostným vplyvom. Vysoké percento pigmentov zaručuje odolnosť voči zožltnutiu.
Použitie v automobilovom priemysle, záhrade, domácnosti, atď

Aplikácia

Striekané diely musia byť pred striekaním čisté, odmastené a suché. Pred striekaním ochráňte časti, ktoré nemajú byť lakované. Pred použitím dobre potraste (2 min.). Aplikujte v tenkej vrstve krížovým nástrekom zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Aplikačná teplota 17 °C až 25 °C.Po použití pretočte dole hlavou a vyprázdnite ventil.

Popis

  • rýchloschnúca
  • vysokokrycia
  • odolná

Povrchy

kovy, plasty, keramika, drevo...

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, propán-2-on, propanon, n-butylacetát

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé