CARLOFON Tekutý hliník v spreji, do 800 °C

Žiaruvzdorná dekoratívna farba. Do 800 °C. Účinná ochrana proti korózii. 400 ml
7.49 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARLOFON Tekutý hliník v spreji

Žiaruvzdorná dekoratívna farba odolávajúca teplotám do 800 °C. Jeho účelom je ochrana pred koróziou pre kovové povrchy vystavené vysokým teplotám ako sú výfukové potrubia, časti motorov, radiátory...atď. Pigment obsahuje 99,5 % hliníka.

Aplikácia

Povrch musí byť pred striekaním čistý, odmastený. Pred aplikáciou ochráňte časti, ktoré nemajú byť striekané. Pred použitím pretrepte aspoň 2 minúty. Aplikujte krížovým nástrekom zo vzdialenosti 25 - 30 cm pri teplote 16 - 20 °C. Po použití otočte plechovku dnom hore a vyprázdnite ventil.

Popis

  • žiaruvzdorný
  • účinná ochrana proti korózii
  • odolný

 

 

carfit

Firma Carlofon sa špecializuje na výrobu produktov pre údržbu, tesnenie a ochranu karosérií automobilov, nákladných automobilov a autobusov.

Značka Carlofon
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Acetón, 2-propanón; Propanón Solventný nafta (ropa), ľahká, aromatická.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé