CF GLAS PLUS PUTTY

CARFIT Glas Plus - 2K Tmel so skleneným vláknom vrátane tužidla na opravy automobilov, úžitkových vozidiel, kovových konštrukcií a lodí.
8.00 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CARFIT Glas Plus

Dvojzložkový polyesterový tmel strednej hustoty so skleným vláknom na vypĺňanie trhlín, malých dier a oblastí poškodených koróziou, opravy povrchov so značnými nerovnosťami a hlbokými priehlbinami.
Tmel C.A.R.FIT Glas Plus sa používa na opravy automobilov, úžitkových vozidiel, kovových konštrukcií a lodí.

  • vysoká mechanická pevnosť vďaka vystuženiu sklenými vláknami
  • výborná priľnavosť k oceli, hliníku, plastom vystuženým sklenenými vláknami a drevu
  • vysoká vertikálna stabilita
  • ručné alebo strojové brúsenie

Podklady

  • všetky druhy ocele
  • hliník
  • sklolaminát
  • drevo

 

 

carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné auto-opravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H300 Smrteľný po požití. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Toxické
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé