CHAMÄLEON 1K Akrylová farba, 1 l, strieborný, 1 l

CHAMÄLEON 1K Akrylová farba určená na čiastkové alebo úplné prelakovanie karosérií. 1L
19.73 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON 001/002 1K Akrylová farba

Rýchloschnúca jednozložková akrylová farba určená na čiastkové alebo úplné prelakovanie karosérií.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu a hrdze, obrúste a odmastite. Aplikujte striekaním pri teplote vyššej ako 10 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu do 80%. Náradie je potrebné vyčistiť ihneď po použití nitro-riedidlom

Popis

  • elektrostaticky použiteľná
  • vysoká odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom
  • teplotná stabilita: trvalá expozícia: 70 °C; krátkodobá expozícia: 130 °C
  • skúška priľnavosti (DIN 53 151): oceľ: Gt 0 - 1 (dobrá); PVC: Gt 0 (veľmi dobrá)
  • rýchloschnúca
  • farba: čierna matná / strieborná

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

n-butylacetát, Solventná nafta (ropa), ľahký aromatický. izobutanol

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé