CHAMÄLEON 1K Wash Primer - Základná antikorózna farba, sprej 400 ml

Základná farba s aktívnymi pigmentami, ktoré poskytujú vynikajúcu antikoróznu ochranu, farba červenohnedá, sprej 400 ml
8.34 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON 1K WASH Primer

Jednozložková rýchloschnúca základná farba, na profesionálne použitie, s aktívnymi pigmentami, ktoré poskytujú povrchom vynikajúcu antikoróznu ochranu. Má veľmi dobré adhezívne vlastnosti, najmä na leštený kov.

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, suchý a odmastený. Pre najlepšiu možnú prípravu kovových podkladov používajte na dôkladné predčistenie silikónový odstraňovač. Odstráňte uvoľnený starý lak a hrdzu a povrch obrúste. Pred použitím dobre potraste (2 min.). Striekajte v niekoľkých vrstvách (podľa potreby). Po použití pretočte a stlačením vyprázdnite ventil.

Popis

  • rýchla a jednoduchá manipulácia
  • krátka doba schnutia
  • vynikajúca priľnavosť na ľahké a farebné kovy
  • vysoká elasticita
  • aktivné pigmenty = vynikajúca ochranu proti korózii
  • vysoká výdatnosť
  • vhodný na izoláciu starých lakov (aj vodou riediteľných) a problematických povrchov
  • farba: červenohnedá

 

wash primer

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Acetón. Butyl-acetát.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé