CHAMÄLEON Bitumen - Podvozková ochrana čierna, sprej 500 ml

CHAMÄLEON BITUMEN - Vysokokvalitný konzervačný prostriedok na ošetrenie podvozkov vozidiel, sprej 500 ml
6.86 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON BITUMEN

Vysokokvalitný konzervačný prostriedok na ošetrenie podvozkov. Poskytuje odolnú ochranu pred koróziou na podlahe a ťažko prístupných miestach podvozku automobilov, nákladných automobilov, autobusov...

Aplikácia

Podklad zbavte nešistôt a hrdze, obrúste a odmastite. Aerosol má mať izbovú teplotu. Pred použitím dobre pretrepte (2 minúty) a nastriekajte vzorku. Aplikujte v niekoľkých tenkých vrstvách pri teplote  15 - 25 °C zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Po použití otočte plechovku dnom hore a vyprázdnite ventil.

Popis

  • trvale flexibilný
  • veľmi dobrá priľnavosť
  • odolný voči slabým kyselinám a zásadám, poveternostným vplyvom,
  • vynikajúca prevencia proti korózii
  • tlmí zvuky
  • farba: čierna

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 500 ml sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia hydrogenovaný Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé