CHAMÄLEON Fein Spachtel - Jemný dokončovací tmel, 250 g

CHAMÄLEON FEIN Spachtel - Jemný dokončovací 2K tmel ideálny na vyplnenie malých nerovností kovových, drevených a betónových povrchov. 250 g
4.30 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON 502 FEIN Spachtel je dokončovací 2K tmel (plnič) jemnej zrnitosti na báze nenasýtenej polyesterovej živice a minerálov, šetrný k životnému prostrediu. Používa sa na vyplnenie malých nerovností, na „jemné vyplnenie" - dokončenie úpravy povrchov, na škrabance po brúsení...atď. Mikrojemné plniace komponenty zaručujú veľmi hladký výsledný povrch. Veľmi dobre sa nanáša, rýchlo schne a je ľahko brúsiteľný.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu, obrúste a odmastite. Naberte potrebné množstvo tmelu z plechovky a dobre premiešajte s príslušným množstvom tvrdidla. Naneste v požadovanej hrúbke a ak je potrebné prebrúste "za mokra" (P400). Náradie ihneď po použití očistite, v prípade potreby nitroriedidlom. Do nádoby nevracajte zmiešaný materiál. Po cca 20 - 30 minútach možno bez akýchkoľvek problémov prebrúsiť.

Popis

  • zvlášť dobré plniace vlastnosti
  • rýhloschnúci
  • jemné dokončovanie
  • na pozinkované plechy, hliník a jeho zliatiny, železo, oceľové plechy, drevo, betón
  • ľahko brúsiteľný
  • bez zmien vlastností aj pri dlhšom skladovaní
  • farba: biela

Pre podrobnejšie informácie si prečítajte technický list.

 

TECHNICKÝ LIST technický list

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 250 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé