CHAMÄLEON NC Spachtel - Nitrocelulózový tmel 250 g

CHAMÄLEON NC Spachtel - Jednozložkový (1K) jemný nitrocelulózový dokončovací tmel. 250 g
6.32 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON NC Spachtel

Jemný nitrocelulózový dokončovací 1K tmel s dobrou priľnavosťou k železu, oceli a k prebrúseným starým náterom.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu, obrúste a odmastite. Potom naneste NC tmel. Vyhnite sa hrúbke vrstvy viac ako 80 μm na vrstvu a nechajte vytvrdzovať cca. 1 h medzi nasledujúcimi vrstvami. Po zaschnutí možno bez akýchkoľvek problémov obrúsiť. Pretierateľný všetkými obvyklými lakovacími systémami.

Popis

  • 1K NC tmel
  • výborná priľnavosť na železo, oceľ, prebrúsené staré nátery
  • brúsiteľný a prelakovateľný po 1 – 2 hodinách
  • farba: sivá

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 250 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Butyl-acetát, Bután-1-ol .

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé