CHAMÄLEON Reparatur Box 508 - Opravná sada

CHAMÄLEON Reparatur Box 508 - Opravná sada na vyplnenie koróziou poškodených / chýbajúcich častí karosérie.
9.24 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON Reparatur Box 508

Opravná sada na vyplnenie koróziou poškodených / chýbajúcich častí karosérie. Slúži na premostenie väčších otvorov, perforácií od korózie a poškodenia kovov, dreva, betónu atď. Možno použiť napr. na netesniace potrubie, nádrže, člny atď. Chamäleon Reparatur Box obsahuje nenasýtenú elastickú polyesterovú živicu, tužidlo a tkaninu zo sklenných vlákien.

Aplikácia

 1. Pred použitím si pozorne prečítajte a dodržiavajte varovné texty na štítku!
 2. Predmet, ktorý chcete opraviť, by mal byť zbavený hrdze, čistý, suchý, odmastený a prebrúsený.
 3. Odstrihnite si kúsok tkaniny zo sklenených vlákien (podľa veľkosti poškodenej oblasti + na prekrytie).
 4. Zmiešajte požadované množstvo živice s príslušným množstvom tužidla (Pozri video nižšie). Dobre premiešajte.
 5. Na pripravený povrch natrite trochu živice a na toto miesto položte tkaninu zo sklenených vlákien.
 6. Pomocou štetca ju rovnomerne pritlačte na miesto opravy, počnúc okrajom, potom štetcom opäť naneste polyesterovú živicu tak, aby neostali žiadne vzduchové bubliny. Je možné pokračovať v niekoľkých vrstvách.
 7. Ak chcete povrch nalakovať, odporúčame vám použiť univerzálny, stredne zrnitý polyesterový tmel alebo jemnozrnný polyesterový dokončovací tmel.
 8. Povrch polyesterovej živice zostáva lepkavý a funguje tak ako optimálny prostriedok na zlepšenie priľnavosti. Ak je to nežiaduce, môžete tento lepkavý povrch zmyť nitro riedidlom.
 9. Náradie ihneď po použití očistite nitro riedidlom. Zmiešaný materiál nevracajte do plechovky.
 10. Opravené miesto je možné po cca 20 - 30 minútach vŕtať, brúsiť, rezať, natierať.

Vlastnosti:

 • jednoduchá práca
 • vysoká elasticita
 • veľmi dobrá priľnavosť
 • ľahko brúsiteľný a to aj po dlhšom čase
 • odolný voči slabým kyselinám a zásadám, pohonným látkam, rozpúšťadlám, vode a posypovej soli

Aplikačné video:

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 250 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A:

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H242 Zahrievanie môže spôsobiť požiar. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé