CHAMÄLEON Super Flex Spachtel - Tmel na plasty, 250 g

CHAMÄLEON SUPER FLEX Spachtel - Dvojzložkový tmel na plastové časti karosérie, na škrabance a drobné poškodenia, 250 g
4.32 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON 507 SUPER FLEX Spachtel

Dvojzložkový polyesterový tmel primárne určený na plastové časti karosérie. Okrem veľmi dobrej priľnavosti na takmer všetky plasty sa tmel môže nanášať aj na plechy karosérie a zinkované plechy.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu a hrdze, obrúste a odmastite. Naberte potrebné množstvo tmelu z plechovky a dobre premiešajte s príslušným množstvom tvrdidla. Naneste v požadovanej hrúbke. Náradie ihneď po použití očistite, v prípade potreby nitro-riedidlom. Do nádoby nevracajte zmiešaný materiál. Po cca 20 - 30 minútach možno bez akýchkoľvek problémov prebrúsiť.

Popis

  • jednoduchá práca
  • vysoká elasticita a vynikajúca priľnavosť
  • veľmi dobrá roztierateľnosť = hladký povrch
  • ľahko brúsiteľný
  • rýchloschnúci
  • farba: čierna
  • odolný voči slabým kyselinám a zásadám, pohonným látkam, rozpúšťadlám, vode a posypovej soli

Podklad

všetky bežné tvrdé plasty vo vozidle, ako sú PP, PUR, ABS, PA, PVC, pozinkované plechy, oceľové plechy

 

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 250 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

styrén.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P314 Pri zdravotných problémoch vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P281 Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé