CHAMÄLEON Vyživujúci čistič na kožu, sprej 500 ml

CHAMÄLEON Leather Cleaner Conditioner - Vyživujúci čistič a ochrana kožených a koženkových čalúnení interiérov áut. sprej 500 ml
5.82 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON Leather Cleaner Conditioner

Vyživujúci čistič a ochrana kožených a koženkových čalúnení interiérov áut. Znižuje priľnavosť nečistôt a vyživuje kožu.

Vlastnosti:

 • čistiace vlastnosti
 • znižuje priľnavosť nečistôt
 • vyživuje kožu
 • obsahuje vazelínu
 • bez silikónu

Použitie:

 1. Pred použitím si pozorne prečítajte pokyny na obale a postupujte podľa nich.
 2. Sprej by mal mať izbovú teplotu. Teplota na spracovanie 5 - 30 °C.
 3. Pred použitím sprej pretrepte.
 4. Otestujte kompatibilitu povrchu.
 5. Povrch by mal byť suchý.
 6. Ošetrované časti nastriekajte rovnomerne a nechajte niekoľko minút pôsobiť.
 7. Vyleštite suchou mäkkou handričkou.

Balenie: 500 ml

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty na opravy a ochranu karosérií.

Značka Chamäleon
Balenie 500 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické skupiny, <5% n-hexán

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Horľavé
Dráždivé