CHIMIVER Ecostar 2K - Lak na drevené podlahy, bezfarebný, 5,5 l

CHIMIVER Ecostar 2K - Dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. bezfarebný, 5,5 L
123.71 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Ecostar 2K je dvojzložkový polyuretánový lak na vodnej báze určený na povrchovú úpravu drevených podláh. Má veľký podiel sušiny, vysokú penetračnú schopnosť aj na kefovaných (kartáčovaných) povrchoch a vysokú odolnosť proti opotrebeniu. Ľahko sa aplikuje a má veľmi príjemný konečný vzhľad. Vyznačuje sa vysokou odolnosť voči oderu a škvrnám, čo umožňuje jeho použitie na podlahy s vysokým zaťažením. CERTIFIKÁCIE: Povrchová odolnosť pre studené kvapaliny EN 12 720 a chemické EN 13 442.

Aplikácia

Po dôkladnom zmiešaní podľa uvedeného pomeru aplikujte na kvalitne vybrúsenú a povysávanú podlahu. Zmiešavací pomer je 10/1 (A/B). Aplikačná a skladovacia teplota je 10 až 25 °C. Ideálne je naniesť rovnomernú vrstvu produktu s použitím valčeka z 8 mm mikrovlákna alebo štetcom. Obrúsenie je možné po 24 hodinách. Prelakovanie bez obrúsenia po 4 – 12 hodinách. Údržbu drevených podláh ošetrených ECOSTAR 2K je ideálne vykonávať pomocou sortimentu VELUREX.
Vždy nanášajte v smere vlákien!

Variant: pololesklý (SL) / matný (OP) / super matný (SUPER OP)

Farebný odtieň: bezfarebný

Riedenie (ak je potrebné): Diluente DR H2O

Výdatnosť: cca 10 - 12,5 m² / l

Balenie: A (5 L) + B (0,5 L)

Aplikačné video:

 

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 5,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné opatrenia:

EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Obsahuje:

zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu; 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1) 1,2- benzisotiazol-3 (2H) -on. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Obsahuje:

hydrofilný, alifatický polyizokyanát

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.

Piktogramy:

Dráždivé