CHIMIVER Polifilm TP 10 Legastucco - Tmel na praskliny a škáry, 5 l

Jednozložkový tmel na drevené podlahy na báze rozpúšťadla. 5 l
49.86 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER Polifilm TP 10 LEGASTUCCO

Jednozložkový tmel na drevené podlahy, na báze rozpúšťadla, pripravený na zmiešanie s brúsnym prachom. Vyplnenie prasklín a škár a následné vybrúsenie zaručí hladký povrch podlahy.

Aplikácia

  1. Pred použitím dobre pretrepte.
  2. Podlahu prebrúste brúsnym papierom s hrúbkou zrna 30 alebo 60.
  3. Tmel zmiešajte s brúsnym prachom z predošlého brúsenia zrnitosťou 100. Do tmelu zamiešajte brúsny prach pokiaľ možno z rovnakého druhu dreva tak, aby vznikla ľahko roztierateľná hmota. Správna konzistencia tmelu je dôležitá pre následné spracovanie. Príliš hustý tmel v prasklinách zle priľne a pri následnom brúsení môže vypadávať. Ak je tmel príliš riedky, zanecháva nevyplnené praskliny. Ak je drevený prach vláknitý (zvlášť u exotických drevín), môže to spôsobiť problémy pri miešaní a zlé zapracovávanie tmelu do prasklín. V takom prípade znížte podiel pridaného prachu. Odporúčame tmel dôkladne premiešať v osobitnej nádobe.
  4. Následne naneste hladkou stierkou.
  5. Po cca 20 - 30 minútach môžete prebrúsiť brúsnym papierom 80 resp. 100.

 

VŽDY miešajte POLIFILM TP 10 s brúsnym prachom pochádzajúcim z predošlého brúsenia rovnakého druhu dreva zrnitosťou 100.

 

TECHNICKÝ LIST pdf 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

toluén, etylacetát, izobutyl acetát, propán-2-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodu.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé