CHIMIVER Velurex Multi Gen - Antibakteriálny čistiaci prostiedok, 750 ml

Viacúčelový čistiaci prostriedok s antibakteriálnym účinkom. 750 ml
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Multi Gen povrchy

Charakteristika produktu

CHIMIVER Velurex MULTI GEN 

Viacúčelový čistiaci prostriedok s antibakteriálnymi účinkami na báze alkoholu, ktorý vďaka svojmu intenzívnemu pôsobeniu umožňuje hĺbkové čistenie všetkých tvrdých ošetrovaných povrchov.

Ideálny na pravidelné čistenie:

  • miestností
  • pracovných stolov
  • kľučiek
  • zábradlí
  • spoločných priestorov pre voľný čas, ktoré je potrebné udržiavať čisté a zdravé

Chimiver VELUREX Multi Gen je certifikovaný podľa normy UNI EN 1276:2019, ktorá hodnotí baktericídnu aktivitu chemických dezinfekčných prostriedkov a antiseptík používaných v potravinárskom, priemyselnom, domácom a inštitucionálnom prostredí.

Aplikačné video:

 

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 750 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

roztok peroxidu vodíka a benzalkóniumchloridu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé