CHIMIVER WPC Spray Clean - Čistič WPC (Drevoplast), sprej, 200 ml

Vynikajúci čistiaci prostriedok na odstránenie všetkých druhov hĺbkových škvŕn na ošetrených aj neošetrených drevo-plastových materiáloch (WPC). sprej 200 ml
7.50 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CHIMIVER WPC SPRAY CLEAN

Vynikajúci čistiaci prostriedok na odstránenie všetkých druhov hĺbkových škvŕn na ošetrených aj neošetrených drevo-plastových materiáloch (WPC). Čistí s vysokou účinnosťou, rozpúšťa aj silné nečistoty, tam kde bežné čistiace prostriedky nezaberajú. Nezanecháva šmuhy a neodfarbuje materiál.

Aplikácia

Pred použitím dobre pretrepať. Sprej aplikujte zo vzdialenosti 25 cm priamo na miesta, ktoré je potrebné vyčistiť. Nechajte pôsobiť najmenej 2 - 3 minúty, potom vyčistite kefou a opláchnite vodou. V prípade silných nečistôt aplikáciu zopakujte rovnakým spôsobom.

Poznámka: Niektoré WPC produkty pri silnom slnečnom žiarení dosahujú vysoké teploty, najmä v letných mesiacoch. Z tohto dôvodu je vhodné použiť čistič WPC počas skorých ranných hodín.

Popis

  • čistí WPC
  • bez šmúh a odfarbenia

 

TECHNICKÝ LIST technický list

 

 

Chimiver

Bolo to v roku 1965, keď pán Giovanni Panseri založil malé laboratórium vyrábajúce nátery na drevené a parketové podlahy Chimiver. Dnes sa Chimiver stal nepopierateľným lídrom na trhu v Taliansku v oblasti výrobkov na lepenie, ošetrovanie a údržbu drevených podláh. Je odporúčaným a certifikovaným partnerom Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA).

Značka Chimiver
Balenie 200 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

uhľovodíky, C11-C14, izoalkány, cyklické aromáty <2%, xylén (zmes izomérov), etylbenzén.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P405 Uchovávajte uzamknuté. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé