COLOR COMPANY Hydrofobizačný prípravok, koncentrát 1 l

HYDROFOBIZAČNÝ - vodoodpudivý - prípravok na ochranu stien pred vlhkosťou. koncentrát 1 l
13.53 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Color Company HYDROFOBIZAČNÝ prípravok, koncentrát

Hydrofobizačný prostriedok je koncentrovaný vodoodpudivý prípravok na báze silikónu určený na finálnu povrchovú impregnáciu nasiakavých materiálov.

Hydrofobizácia (vodoodpudivosť) nastáva po odparení vody chemickou reakciou s podkladom a atmosférickým CO2 v póroch materiálu a preto sa zachová pôvodná paropriepustnosť a dlhodobá ochrana. Vytvára samočistiaci efekt, voda spláchne z povrchu nečistoty a prach, čím sa zamedzí možnosť rastu machu a plesní na stavebných materiáloch.

Vlastnosti:

 • dlhodobá ochrana
 • zachováva paropriepustnosť
 • výrazne znižuje nasiakavosť stien
 • obmedzuje tepelné straty a poškodenie mrazom
 • samočistiaci efekt
 • zabraňuje tvorbe výkvetov
 • chráni pred kyslým dažďom

Impregnuje:

 • omietky
 • fasády
 • tehly
 • dlažbu
 • strešnú krytinu
 • pieskovec
 • stavebné dielce
 • prírodný alebo umelý kameň
 • iné nasiakavé minerálne povrchy

Aplikácia

 1. Nariedený hydrofobizačný prostriedok sa nanáša na čistý, suchý, skarbonizovaný (dostatočne vyzretý) a súdržný povrch.
 2. Aplikuje sa natieraním, striekaním alebo máčaním, pokiaľ sa roztok vsakuje.
 3. Aplikačná teplota je od 5 °C do 30 °C. Teplota ošetrovaného povrchu nesmie prekročiť 30 °C.
 4. Ošetrený povrch treba chrániť aspoň 24 hod. pred dažďom.
 5. Aplikovaný prípravok musí všetok vsiaknuť do podkladu, nesmie stekať po povrchu, lebo hrozí vznik bieleho sedimentu.
 6. Nános sa vykonáva v jednej vrstve. Zaschnutý náter už znova nepretierať!
 7. Hydrofobizačný efekt sa prejaví po niekoľkých dňoch. Životnosť je 5 – 10 rokov v závislosti od kvality prevedenia, druhu podkladu a poveternostných vplyvov.

Výdatnosť: cca 2 - 4 m² / 1 l zriedeného prípravku

Riedenie: vodou. Prípravok sa pridáva za stáleho miešania do vody.

 • omietky, betón, cementovovláknité dosky - náter / striekanie - 1 : 15 - 20
 • tehla, pálená strešná krytina - náter / striekanie - 1 : 25 - 50
                                                         - namáčanie - 1 : 60 - 130 (0,5 – 5 min)

 

Pred použitím si prečítajte Technický list. pdf

 

 

 

logo Color Company

Značka COLOR COMPANY
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Obsahuje:

metylsilantriolát draselný

Bezpečnostné opatrenia:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé