COLOR COMPANY Odhrdzovač 500 g

Color Company ODHRDZOVAČ je určený na odstraňovanie hrdze z kovových povrchov. 500 g
2.80 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Color Company ODHRDZOVAČ

Odhrdzovač je určený na odstraňovanie hrdze z kovových povrchov. Môže sa používať aj ako odmasťovač.

Aplikácia

Nanáša sa štetcom alebo ponorom.
Doba aplikácie je závislá od intenzity zhrdzavenia a vonkajšej teploty – od niekoľkých sekúnd až po cca 2 hodiny.
Po uplynutí doby pôsobenia očistíme povrch suchou handričkou a môžeme nanášať náterové látky.

Balenie: 500 g

Spotreba: podľa použitia a nánosu hrdze

Technický list pdf

 

 

 

logo Color Company

Značka COLOR COMPANY
Balenie 500 g

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P301+P330+P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé