COLOR COMPANY Odstraňovač starých náterov Extra 0,6 kg

Color Company ODSTRAŇOVAČ EXTRA na odstraňovanie starých vrstiev náterov z dreva, železa, betónu alebo kameňa. 0,6 kg
13.89 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Color Company ODSTRAŇOVAČ starých náterov EXTRA

Odstraňovač starých náterov EXTRA je vysokoúčinný gélový odstraňovač starých vrstiev náterov z dreva, železa alebo kameňa. Je vhodný na odstránenie olejových, alkydových, disperzných, epoxidových a polyuretánových náterov. Vďaka vysokej viskozite veľmi dobre drží na vertikálnych plochách.

Odstraňuje nátery:

 • z dreva
 • zo železa
 • z kameňa a betónu
 • olejové
 • alkydové
 • disperzné
 • epoxidové
 • polyuretánové

Aplikácia

 1. Odstraňovač starých náterov sa nanáša jemným štetcom na starú vrstvu farby vo hrúbke 1 - 2 mm. 
 2. Nechajte pôsobiť pri teplote 15 - 25 °C cca 15 min a viac. Pri niektorých špeciálnych náteroch (dvojzložkové, polyuretánové a iné farby) sa doba pôsobenia môže predĺžiť na 30 min. až 2 hodiny. Čas závisí od druhu farby, veku náteru a počtu vrstiev.
 3. Staré vrstvy odstráňte oceľovou škrabkou.
 4. Ak sa na povrchu nachádza viac vrstiev farby, treba tento postup opakovať.
 5. Po odstránení starého náteru je nutné povrch očistiť technickým benzínom alebo riedidlom C 6000.

Balenie: 0,6 kg

Spotreba (orientačná): cca 4 - 6 m² / 1 kg 

Pred použitím si prečítajte Technický list. pdf

 

logo Color Company

Značka COLOR COMPANY
Balenie 0,6 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite vodnú hmlu, penu, oxid uhličitý alebo hasiaci prášok.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé