COLOR COMPANY PlesniStop - Prísada do farieb, 1 l

Color Company PLESNISTOP - Protiplesňová prísada do farieb, maliarskych zmesí a fasádnych omietok. 1 l
7.37 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Color Company PLESNISTOP - Protiplesňová prísada do farieb

Protiplesňová prísada do farieb, maliarskych zmesí a fasádnych omietok PlesniSTOP je bezchlórový prípravok určený ako antibakteriálna prísada do bežných, vodou riediteľných, maliarskych, interiérových a exteriérových farieb, maliarskych zmesí a minerálnych stavebných omietok.

Vlastnosti a použitie:

  • preventívna ochrana (huby, plesne, lišajníky a riasy)
  • dlhodobý účinok
  • bezfarebný
  • vlhké priestory
  • pivnice, kúpeľne, práčovne...

Aplikácia

  1. Prípravok zmiešajte s maliarskou zmesou v pomere 0,5 l prípravku na 10 l maliarskej zmesi (1:19).
  2. V prípade už napadnutého povrchu muriva plesňami je potrebné ešte pred preventívnym náterom zlikvidovať plesne nastriekaním prípravku Plesnistop na napadnutý povrch. Pre účinnú hĺbkovú ochranu sa prípravok nechá pôsobiť na povrchu 24 hodín.
  3. Po tejto dobe pleseň mechanicky odstráňte. Nikdy najskôr mechanicky neodstraňujte pleseň, aby sa do okolia nerozptýlili nebezpečné výtrusy, ktoré sa môžu stať zdrojom novej nákazy.

Balenie: 1 l

Pred použitím si prečítajte Technický list. pdf

 

Color Company PLESNISTOP
Registračné číslo: bio/406/D/09/CCHLP
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku. Zákaz opakovaného použitia obalu".
Forma biocídneho výrobku - roztok.
Účinné látky:
Kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamonium-chloridy (<20 g/kg)


 

logo Color Company

Značka COLOR COMPANY
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé