CPT Silikon Fassadenputz, biely, 24,3 kg, 1,5

CAPAROL Capatect Silikon Fassadenputz W je ekologicky šetrná silikónová fasádna omietka. 25 kg
51.03 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
 • Zrnitosť omietky / náteru:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

CAPAROL Capatect Silikon Fassadenputz W

Štruktúrovaná omietka na báze silikónových živíc, odolná voči poveternostným vplyvom s ochranou proti usadzovaniu plesní a rias. Odporúča sa používať ako finálna vrstva na tepelno - izolačné systémy, betón, minerálne tesniace materiály a staré disperzné nátery.

Vlastnost a Výhody:

 • vysoko paropriepustná
 • ekologicky šetrná
 • hydrofóbna
 • odolná proti znečisteniu
 • s ochranou proti usadzovaniu plesní a rias
 • odolná voči mechanickému zaťaženiu
 • pružná, odolná
 • odolná voči poveternostným vplyvom
 • odolná voči UV žiareniu
 • ekologicky šetrná
 • neobsahuje rozpúšťadlá a zmäkčovadlá
 • odolná voči zásadám
 • bez zápach
 • ľahko použiteľná a spracovateľná

Technické informácie

stupeň lesku                               matná
použitie exteriér
priedušnosť pre vodné pary trieda V2 – stredná – podľa STN EN 15824
permeabilita vody max. 0,03 kg, trieda W3              malá – podľa STN EN 15824
prídržnosť k betónu min. 0,3 MPa
hustota 1,77 kg / dm³
základ spojiva modifikované organické živice na silikónovej báze, pigmentov, minerálnych plnív, aditív a vody
zrnitosť K15 (1,5 mm)
spotreba (orientačná) cca 2,5 kg/ m2
riedenie vodou (pozri TECHNICKÝ LIST)
schnutie (pri teplote +20 °C a vlhkosti vzduchu 65 %)                           povrchovo: cca 24 hod
úplne: 2 - 3 dni
odtieň biela (farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie)
balenie 25 l

Aplikácia:

Príprava povrchu

 1. Podkladové plochy by mali byť rovné, odolné, čisté, suché a nosné. Treba odstrániť všetky znečistenia, látky znižujúce priľnavosť (napríklad oddebňovacie oleje, zvyšky malty a iných materiálov) a odlupujúce sa vrstvy farby.
 2. Povrchy s vysokou nasiakavosťou a povrchy znečistené prachom treba dôkladne očistiť a ošetriť penetračným náterom podľa druhu a stavu podkladu.
 3. Na vytvorenie homogénneho vzhľadu a zlepšenie priľnavosti medzi podkladom a dekoratívnou omietkou sa odporúča použiť pigmentovaný základný náter Capatect Putzgrund 605. V prípade nanášania tónovanej omietky by mal mať základný náter podobný odtieň.
 4. Nové minerálne omietky nechajte aspoň 2 – 4 týždne vyzrieť.
 5. Opravované miesta by mali byť pred začatím práce dostatočne suché a zatvrdnuté.

Nanášanie

 1. Obsah vedra je nutné dôkladne rozmiešať pomalobežným miešadlom.
 2. Ak je nutné upraviť hustotu, v prípade manuálnej aplikácie pridajte max. 1 % vody a v prípade strojovej aplikácie max. 2 % vody.
 3. Omietku naneste na povrch antikorovým hladidlom alebo vhodným strojovým zariadením. Hrúbka vrstvy by mala zodpovedať veľkosti zrna omietky.
 4. Omietku stiahnite na veľkosť zrna.
 5. Vytvorte štruktúru plastovým alebo polyuretánovým hladidlom.
 6. Pri nanášaní omietky je dôležité nasadiť dostatok pracovníkov, aby omietka nezačala zasychať a predišlo sa chybám v napojení.
 7. Vplyvom použitia prírodných plnív môže dôjsť k nepatrnému kolísaniu farebného tónu. Preto by sa na súvislých plochách mal použiť materiál z jednej šarže alebo by sa mali materiály z rôznych šarží dopredu zmiešať.
 8. Počas práce je nutné používať iba čisté nástroje.
 9. Po aplikácii očistite nástrove vodou.

Farebné odtiene vám namiešame a naceníme na požiadanie.

Pred použitím si dôkladne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

 

 

logo

Balenie 24,3 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

2-Metyl-2H-izotiazol-3-ón; 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-ón; Reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1)

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Piktogramy:

Dráždivé