DULUX Biela penetrácia

Základný náter na steny a stropy v interiéri, ktorý zároveň nahrádza prvú vrstvu náteru. Taktiež je vhodný aj na natreté povrchy napr. na premaľovanie tmavých odtieňov.
12.96 €
  • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

DULUX Biela penetrácia

Základný disperzný krycí náter na steny a stropy v interiéri, ktorý zjednocuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu. Zabezpečuje optimálny podklad pre vrchný náter. Vďaka skvelej krycej schopnosti zároveň nahrádza prvú vrstvu náteru! Zlepšuje priľnavosť finálnej vrstvy emulzných náterov (disperzné, akrylové, vinylové ai.) Zvýrazňuje dekoratívny efekt a dokonalosť výsledného vzhľadu vrchného náteru. Zaisťuje správnu mikroventiláciu povrchu (dýchanie stien). Ľahko sa nanáša, rýchlo schne a neodkvapkáva. Náter môže byť použitý aj ako finálna vrstva.

 

Použitie DULUX Biela penetrácia

Interiérový náter na steny

Vhodný na podklady – cementové a vápennocementové omietky, betón, sadrové podklady, sadrokartónové dosky, papierové a sklovláknité tapety. Taktiež je vhodný aj na natreté povrchy napr. na premaľovanie tmavých odtieňov.


Aplikačné vlastnosti DULUX Biela penetrácia

Schnutie:

  • Náter je suchý na dotyk po cca 2 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno aplikovať po 4 hod.

Teoretická výdatnosť:

  • Až 12 m2/l v jednej vrstve

Počet vrstiev:

  • 1-2 vrstvy

Aplikácia:

Čistenie náradia a riedenie:

  • Vodou. Pred čistením odstráňte zo štetca a valčeka čo najviac farby. Neriedi sa.

Balenie:

  • 25+3 kg; 15 kg; 4,5 kg

Odtiene:

  • biela

Vzhľad:

  • matný vzhľad

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č.220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.