DULUX Grunt penetrácia

Dulux Grunt - Podkladová penetrácia, určená na priame použitie v interiéroch i exteriéroch.
6.36 €
 • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux Grunt - Penetrácia

Podkladová penetrácia, určená na priame použitie v interiéroch i exteriéroch predovšetkým pod emulzné farby. Jemne fialová farba penetrácie slúži na orientáciu, kde bolo prerušené nanášanie a k okamžitej kontrole postupu prác. Fialový nádych penetrácie po zaschnutí zmizne, neovplyvňuje odtieň nasledujúcej vrstvy.

Vlastnosti:

 • výborné penetračné schopnosti
 • rýchlo preniká do povrchu
 • spevňuje, sýti a hydrofobizuje povrch
 • blokuje prašnosť podkladu
 • znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu
 • znižuje spotrebu farby u ďalších náterov
 • zlepšenie priľnavosti podkladu
 • zefektívnenie lepenia a zlepšenie rovnomernosti schnutia

Povrchy:

 • predtým nenamaľované, nasiakavé a pórovité povrchy
 • betón
 • sadrokartónové dosky, sadrové potery
 • cementové a vápenno - cementové omietky a pod.

Výdatnosť: max 15 m2 / l

Balenie: 1 l / 5 l

Aplikácia:

 1. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte, nerieďte.
 2. Povrch by mal byť kompaktný, jednotný, čistý, suchý a vyzretý.
 3. Nátery farieb vápenných, hlinkových a slabo súdržných treba úplne odstrániť z podkladu, povrch potom umyť vodou, aby sa odstránili zvyšky prachu. Nechajte vyschnúť.
  Z povrchu treba odstrániť nečistoty znižujúce priľnavosť farby. Znečistenie umyte vodou so saponátom. Nechajte zaschnúť.
  Povrch napadnutý hubami očistite pomocou špachtle, a následne použite zodpovedajúci fungicídny prostriedok.
 4. Nerovnosti a poškodenie povrchu zaplňte vhodnou stierkou a potom vyrovnajte a vyhlaďte.
 5. Preveďte penetráciu maľovaného povrchu.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

logo Dulux 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón, reakčná zmes zložená z týchto látok: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolín-3-ón [ES č. 247-500-7] a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón [ES č. 220-239-6] (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.