DULUX SB Trim Primer - Prémiová základná farba, sivá, 2,5 l

Dulux SB Trim PRIMER - Prémiová syntetická základná farba na drevo a kov s vynikajúcim antikoróznym účinkom. sivá
28.73 €
 • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika

Dulux SB Trim PRIMER

Dulux SB Primer je syntetická základná farba s vynikajúcim antikoróznym účinkom kombinujúcim bariérový a inhibičný efekt. Môže sa aplikovať priamo na zhrdzavený povrch. 

Vlastnosti:

 • syntetická
 • antikorózna ochrana
 • jednoduchá aplikácia
 • vynikajúca priľnavosť
 • dobre odoláva vlhkosti
 • neobsahuje chróm ani olovo

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • nátery ľahkých kovov (zinok, hliník)
 • na farebné kovy
 • na oceľ
 • aj na zoxidovaný pozinkovaný podklad

Výdatnosť: až 14 m2 / l (v jednej vrstve na hladkom, rovnom a vhodne pripravenom povrchu)

Odtieň: sivý

Stupeň lesku: matný

Balenie: 2,5 l

Aplikácia:

 1. Pred aplikáciou základu dôkladne pripravte povrch (pozri Technický list).
 2. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte, nerieďte.
 3. Nanášajte štetcom alebo valčekom.
 4. Nanášajte 1 - 2 vrstvy s odstupom 8 hodín medzi jednotlivými nátermi.
 5. Ideálne použitie je pri teplote vyššej ako 10 - 28°C a relatívnej vlhkosti nižšej ako 80%.
 6. Po skončení natierania odstráňte z nástrojov čo najviac farby, potom ich umyte bežným syntetickým riedidlom.

 

TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

logo Dulux 

Značka Dulux
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatické uhľovodíky, C9, aromatické bután-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P235 Uchovávajte v chlade. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé