DULUX White Spirit - Syntetické riedidlo 0,7 l

Dulux White Spirit Riedidlo do syntetických náterových hmôt. 0,7 l
6.28 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dulux White Spirit

Syntetické riedidlo vysokej kvality s minimálnym zápachom.

Vlastnosti a použitie:

  • na riedenie všetkých rozpúšťadlových náterov Dulux (a iných)
  • vhodné ako odmasťovač pred natieraním
  • na čistenie náradia
  • minimálny zápach
  • interiér / exteriér

 

logo Dulux

Značka Dulux
Balenie 0,7 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, <2% aromatické bután-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé