DUPLI-COLOR Vintage - Kriedový efekt, sprej, Kalahari, 400 ml

DUPLI-COLOR Vintage - Dekoračná farba v spreji s kriedovým efektom (Chalk paint), 400 ml
10.32 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Na objednávku - cca 1 týždeň
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Dupli-COLOR Vintage je vysoko kvalitná dekoračná farba s kriedovým efektom (Chalk paint) na akrylovej báze. Ideálny na moderné dekorovanie nábytku. Pomáha vytvoryť matný, použitý, ošuchaný vzhľad známy pod slovným spojením shabby chic.

Vlastnosti:

  • vysoká kvalita
  • na akrylovej báze
  • pastelové, ultramatné farby
  • vysoká krycia schopnosť
  • zmývateľná do 10 minút od nanesenia

Použitie:

  • interiér / exteriér
  • na drevo, kov, steny, sklo
  • nábytok, vitríny, truhlice obrazové rámy... atď.

Výdatnosť: cca 1,4 m²

Odtiene:

Arctic
Arctic
Gobi
Gobi
kalahari
Kalahari
Karakum
Karakum
Mojave
Mojave
Taiga
Taiga
Sahara
Sahara
   

 

Aplikačné video:

 

 

 

MotipDupli logo

MOTIP DUPLI je lídrom na európskom trhu v oblasti výroby a distribúcie aerosólových riešení pre segmenty automotive, priemyslu a hobby.

Značka Dupli-Color
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, butyl acetát, etyl acetát

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé
Horľavé