ECO SERVICE Fluorescenčná farba, sprej 500 ml

ECO SERVICE Profesionálna fluorescenčná farba (značkovač), sprej 500 ml
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ECO SERVICE Profesionálna fluorescenčná farba (marcatore - značkovač), sprej 500 ml

Profesionálna značkovacia farba s 360 °, viacsmerným ventilom, ktorý postrekuje všetkymi smermi s vysokou presnosťou a aj v ťažko prístupných oblastiach. Tento značkovací sprej je priľnavý a trvácny aj na určitých špecifických materiáloch (piesok, asfalt a sneh) ako aj na bežných povrchoch (drevo, železa, betón, kameňa i.)
Plechovka je tiež použiteľná v značkovacích strojoch vďaka vhodnej dýze.

Pred použitím nádobu pretrepte 1 - 2 minúty. Na odstránenie a očistenie farby použite acetón.

Vlastnosti:

 • vysoká krycia schopnosť
 • odolnosť proti oderu
 • 360 ° viacsmerný ventil = vysoká presnosť aj na ťažko dostupných miestach

Použitie:

 • interiér / exteriér
 • stavebníctvo (označenie následnej polohy kladenia potrubí, elektrických systémov a i.)
 • značenie parkovacích plôch, betónových športovísk
 • dopravné značenie
 • piesok, asfalt, sneh
 • drevo, betón, kameň, terakota
 • železo, hliník, pozinkovaný plech
 • omietka, lepenka
 • v značkovacích strojoch

Nepoužívajte sprej na poškodzovanie cudzieho majetku!

 

logo

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón, etyl-acetát, n-butyl acetát.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé