ELASTIK P 8500 - Prípravok na umývanie 4,5 l

ELASTIK P 8500 - Prípravok na umývanie striekacích pištolí a maliarskeho náradia.
19.02 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ELASTIK P 8500 - Prípravok na umývanie

Prípravok na umývanie P 8500 sa používa na vyplachovanie a umývanie striekacích pištolí a iného náradia znečisteného používanými i zaschnutými náterovými látkami syntetickými, nitrocelulózovými (s výnimkou acetylcelulózových), olejovými. Používa sa tiež na odmasťovanie a čistenie kovových podkladov.

Farba: bezfarebná, číra kvapalina

Aplikácia

  • Pri vyplachovaní je nevyhnutné sa riadiť pokynmi výrobcu striekacích pištolí.
  • Pri umývaní náradia od zaschnutých náterových látok treba dodržať bezpečnostné predpisy.

Balenie: 4,5 l / 9 l

TECHNICKÝ LIST pdf

 

  

Značka Chemolak
Balenie 4,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H302 Škodlivý po požití. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C6-C7, izoalkány, cyklické skupiny, <5% n-hexán. metyl-acetát, toluén, metanol

Bezpečnostné opatrenia:

P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiacu penu..

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé