EP VERNICI Acripol ZAF 2K - Metalický PUR náter na kov

Dvojzožkový PUR email so štruktúrovaným vzhľadom určený na železo, hliník, pozinkované povrchy a na niektoré plastové materiály.
15.00 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

EP vernici ACRIPOL ZAF

Dvojzložkový polyuretánový email so štruktúrovaným vzhľadom na báze polyakrylátových živíc, oxidov železa, lamelového hliníka a antikoróznych pigmentov. Môže sa nanášať priamo na železo, hliník, pozinkované povrchy a na niektoré plastové materiály po predbežnom ošetrení. Vďaka svojmu špecifickému zloženiu vytvára typický vzhľad tepaného železa. Je vhodný na aplikáciu na rôzne kovové predmety, konštrukcie aj nábytok aj vo vlhkom prostredí a v priemysle.

Vlastnosti a výhody

  • ideálny na priemyselné využitie
  • vhodný do vlhkého prostredia
  • neobsahuje ťažké kovy ako je chróm a olovo
  • rýchloschnúci
  • veľmi dobrá odolnosť voči oderu
  • odolnosť voči poveternostným vplyvom (ak je vytvrdený alifatickým tužidlom)
  • vytvára vzhľad tepaného železa

Odtiene:

ZAF 1300 basic
základný odtieň 1300
10001
10001
10002
10002
10004
10004
10006
10006
10008
10008
10015
10015

10016
10016

10020
10020
10021
10021
10022
10022
10023
10023
10024
10024
 

Stupeň lesku: matný

Výdatnosť: cca 8,5 - 10 m² / l

Balenie: zložka A + zložka B (tužidlo Polidur ST QA2028 je súčasťou balenia)

  • 1 kg (0,87 kg + 0,13 kg)
  • 3 kg (2,6 kg + 0,4 kg)

Zmiešavací pomer (obj.) - 4 : 1

Aplikácia: striekanie

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE.  pdf

 

 

logo EP VERNICI

EP vernici pôsobí už viac ako 50 rokov vo výrobe maliarskych produktov. Výrobky EP Vernici sú primárne určené pre priemyselné odvetvie, na lakovanie automobilov, ale aj na remeselné využitie.

Značka EP Vernici
Balenie 1 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo! Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH 204 Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu. H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.

Obsahuje:

N-BUTYLACETÁT, UHĽOVODÍKY, C9, AROMATICKÉ, ACETÓN.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P331 Nevyvolávajte zvracanie. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé