EP VERNICI Epozinc - Antikorózny epoxidový základ

2K Antikorózny epoxidový základný náter s vynikajúcou priľnavosťou na železo, pozinkovaný plech a ľahké zliatiny.
15.99 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

EP vernici EPOZINC

Dvojzložkový epoxidový polyamidový antikorózny náter na báze netoxických antikoróznych pigmentov. Slúži ako adhézny základný náter, ktorý zaručuje jednotný povrch a vytvára vynikajúci optický vzhľad vrchnej vrstvy. Je vhodný na lakovanie mokrý do mokrého, akrylovými alebo polyuretánovými vrchnými nátermi. Vďaka svojej receptúre je vhodný aj na aplikáciu na veľké plochy.

Vlastnosti a výhody

  • odolnosť voči poveternostným vplyvom
  • vynikajúca priľnavosť
  • výborné antikorózne vlastnosti
  • ideálny na veľké konštrukcie
  • podporuje otimálny výkon tým, že predĺžuje životnosť ochranného náteru

Farba: RAL 7040 (okenná šedá)

Stupeň lesku: matný

Výdatnosť: cca 7 - 8m² / l pri hrúbke vrstvy 75µ z 1 litra

Balenie:

  • 1l súprava - zložka A + B (tužidlo EPODUR Q118)
  • 21l súprava (16 + 5 l) - zložka A + B (tužidlo EPODUR Q118)

Aplikácia: sprej / striekacia pištoľ

Viac informácií v TECHNICKOM LISTE. pdf

 

 

logo EP VERNICI

EP vernici pôsobí už viac ako 50 rokov vo výrobe maliarskych produktov. Výrobky EP Vernici sú primárne určené pre priemyselné odvetvie, na lakovanie automobilov, ale aj na remeselné využitie.

Značka EP Vernici
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

reakčná zmes etylbenzénuam-xylénuap-xylénu (benzén<0,01%) 4,4'-isopropylidenediphenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chloro-2,3-epoxypropánom (mw > 700) uhľovodíky, c9, aromatické, metylizobutylketón.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P370+P378 V prípade požiaru: Použite suchý hasiaci prášok a hasiacu penu.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

reakčná zmes etylbenzénu a m-xylénu a p-xylénu (benzén <0,01%); 2,4,6-tris [(dimetylamino) metyl] fenol; izobutylalkohol.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé