EPOKSIMAX Epomax 102 Fun - Zalievacia epoxidová živica

Epoksimax EPOMAX 102 Fun - Zalievacia epoxidová živica (základ + tužidlo)
14.21 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Epoksimax EPOMAX 102 Fun - Zalievacia epoxidová živica 

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlievanie drobných predmetov ako sú šperky, náhrdelníky, náušnice, kľúčenky... atď. Odlievanie do maximálnej hrúbky 1 cm. Ideálna "hobby" voľba.

Epomax 102 FUN vlastnosti

Výhody:
 • krištáľový lesk, extra priehľadná
 • UV odolná (nežltne)
 • sama odstraňuje 95% vzduchových bublín           
 • bez zápachu
 • neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky                             
 • je možné brúsiť a leštiť pastou

Použitie:

 • hobby
 • epoxidové doplnky, šperky, náhrdelníky, náušnice, kľúčenky, ozdoby
 • vhodná na použitie v LED svetelných systémoch
 • ochrana povrchu
 • zalievanie dreva a rôznych predmetov (mince, obrázky...)
 • ideálna voľba pre ART sektor

Balenie:

 • 0,75 kg (0,5 kg zložka A + 0,25 kg zložka B)
 • 1,5 kg (1 kg zložka A + 0,5 kg zložka B)
 • 6 kg (4 kg zložka A + 2 kg zložka B)

Technické informácie:

Zmiešavací pomer (A:B) 2:1 (hmotnostne)
Max. hrúbka vrstvy 1 cm
Eliminácia bublín 95 %
Doba spracovateľnosti 3 - 6 hod.
Druhá vrstva (ak je potrebné) po 3 - 6 hod. 
Doba vytvrdnutia k odformovaniu              cca 24 hod. (pri 23 °C)
   


logo epoksimax

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: živica

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

reakčný produkt bisfenol -A-epichlórhydrín a epoxidová živica (číselná priemerná mole-kulová hmotnosť ≤ 700). Polymér epichlórhydrín-formaldehyd-fenol číselná priemerná molekulová hmotnosť 700). 1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hexán.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

Obsahuje:

benzylalkohol; reakčné produkty 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamínu a 4,4'- izopropylidéndifenolu, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom; 1,3-benzéndimetánamín; kyselina salicylová.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P303+P361+P310 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P304+P340+P310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé