EPOKSIMAX Epomax 203 Pro - Zalievacia epoxidová živica 1,2 + 0,3 kg

Epoksimax EPOMAX 203 Pro - Extra čistá zalievacia epoxidová živica (základ + tužidlo) 1,2 + 0,3 kg
28.41 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Epoksimax EPOMAX 203 Pro - Extra čistá zalievacia živica

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlievanie malých až stredných predmetov, na dekoračné epoxidové stoly a tiež na výrobu príslušenstva z epoxidu. Odlievanie do hrúbky 2 cm.

EPOMAX 203 Pro

Výhody:
  • krištáľový lesk, extra priehľadná
  • UV odolná (nežltne)
  • bez zápachu
  • neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé  látky                             
  • je možné brúsiť a leštiť pastou
Použitie:
  • dekoračné epoxidové stoly
  • konferenčné stolíky
  • vhodná na použitie v LED svetelných systémoch
  • výroba príslušenstva z epoxidu
  • odlievanie aj väčších predmetov

Balenie: 1,5 kg (1,2 kg zložka A + 0,3 kg zložka B)

Technické informácie:

Zmiešavací pomer (A:B) 4:1 (hmotnostne)
Max. hrúbka vrstvy 2 cm
Eliminácia bublín 95 %
Doba spracovateľnosti 6 - 8 hod.
Druhá vrstva (ak je potrebné) po 6 - 8 hod. 
Doba vytvrdnutia k odformovaniu               2 - 4 dni (pri 23 °C)
   


logo epoksimax

Značka EPOKSIMAX
Balenie 1,5 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: živica

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

reakčný produkt bisfenol -A-epichlórhydrín a epoxidová živica (číselná priemerná mole-kulová hmotnosť ≤ 700). Polymér epichlórhydrín-formaldehyd-fenol číselná priemerná molekulová hmotnosť 700). 1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) hexán.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H302+H332 Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí.

Obsahuje:

benzylalkohol; reakčné produkty 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamínu a 4,4'- izopropylidéndifenolu, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom; 1,3-benzéndimetánamín; kyselina salicylová.

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P303+P361+P310 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P304+P340+P310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé