EPOKSIMAX Epomax 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica 5 + 2,5 kg

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica na hrubé odliatky (základ + tužidlo). 5 + 2,5 kg
150.88 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Epoksimax EPOMAX 405 Deep - Zalievacia epoxidová živica na veľké odliatky

Transparentná zalievacia epoxidová živica určená na odlievanie veľkých predmetov, na dekoračné epoxidové stoly a tiež na výrobu príslušenstva z epoxidu, ako aj na drobné dekoračné predmety.
Odlievanie až do hrúbky 5 - 7 cm.

EPOMAX 405 Deep

Výhody:
 • krištáľový lesk, extra priehľadná
 • UV odolná (nežltne)
 • bez zápachu
 • vypudzuje väčšinu vzduchových bublín
 • neobsahuje rozpúšťadlá a prchavé látky                             
 • je možné brúsiť a leštiť
Použitie:
 • dekoračné epoxidové stoly
 • drevo - epoxydové sochy
 • doplnky a drobné dekoračné predmety
 • vhodná na použitie v LED svetelných systémoch
 • výroba príslušenstva z epoxidu
 • odlievanie veľkých predmetov

Balenie: 7,5 kg (5 kg zložka A + 2,5 kg zložka B)

Technické informácie:

Zmiešavací pomer (A:B) 2:1 (hmotnostne)
Max. hrúbka vrstvy 5 - 7 cm
Doba spracovateľnosti 8 - 12 hod.
Druhá vrstva (ak je potrebné) po 8 - 12 hod.
Doba vytvrdnutia k odformovaniu                 4 - 6 dní (pri 23 °C)
   


logo epoksimax

Značka EPOKSIMAX
Balenie 7,5 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: živica

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H302 Škodlivý po požití. H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H332 Škodlivý pri vdýchnutí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

benzylalkohol; reakčné produkty 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamínu a 4,4'- izopropylidéndifenolu, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom; 1,3-benzéndimetánamín; kyselina salicylová

Bezpečnostné opatrenia:

P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P303+P361+P310 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. P304+P340+P310 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé