Epox. farba na vane+tužidlo 0,94kg

EPOLEX Farba na vane - Dvojzložkový epoxidový email na vane, 0,94 kg
40.46 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

EPOLEX Farba na vane 

Dvojzložkový epoxidový email na vane je farba určená na renováciu smaltovaných povrchov ako sú napríklad vane, vaničky, chladničky a sprchové kúty. Nie je vhodný na akrylátové povrchy. Pred použitím sa farba rozmieša a zmieša s tužidlom S 7300 v predpísanom pomere. Farba sa vyrába v základnom bielom lesklom odtieni a predáva sa ako súprava spolu s tužidlom.
Aj keď patrí medzi najtvrdšie náterové hmoty, nemá už takú mechanickú odolnosť a tvrdosť ako pôvodný keramický smalt, ktorý sa vypaľuje pri teplote okolo 1 000° C.

Tužidlo je súčasťou balenia!

Vlastnosti:

 • vysoko odolný náter
 • vysoko lesklý náter
 • dlhá životnosť (5 - 8 rokov - záleží od starostlivosti a údržby)
 • Nevhodný na vonkajšie použitie.

Farba: biela

Stupeň lesku: lesk

Výdatnosť: 11 - 15 m² / 1 kg natuženej zmesy (cca 170 cm dlhá vaňa v dvoch vrstvach )

Balenie: 0,94 kg

Aplikácia:

 1. štetec, valček, striekacia pištoľ
 2. Podklad zbavte starých uvoľnených náterov, odmastite, obrúste, očistite.
 3. Vaňu dôkladne umyjeme účinným prostriedkom na odstránenie mastnoty, vodného kameňa a usadenín.
 4. Pre dobrú priľnavosť povrch dôkladne zdrsníme brúsnym papierom č. 280 - 320 za mokra. Opláchneme vodou a necháme uschnúť.
 5. Poškodené miesta (odprýsknutý smalt a pod.) Zatmelíme epoxidovým tmelom na kov. Po vytvrdnutí prebrúsime brúsnym papierom pod vodou č. 320 - 360. Povrch umyjeme roztokom saponátu.
 6. Odmontujeme odpad a prepad, odkryté plochy dôkladne prebrúsime a očistíme. Zamedzíme odkvapkávaniu vody.
 7. Povrch by mal byť matný, suchý a úplne čistý. Oblepíme vaňu maskovacou páskou.
 8. Teplota podkladu musí byť min. 15 ° C.
 9. Prúdenie vzduchu (prievan) môže spôsobiť zaprášenie a iné defekty vzhľadu.
 10. Email natužíme tužidlom v predpísanom pomere, dôkladne premiešame a necháme asi 15 minút odpeniť.
 11. Natierame do kríža v rovnomernej tenkej vrstve.
 12. Druhý náter aplikujeme s odstupom 24 hodín. 

 

Aplikačné video:

 

 

Značka EPOLEX
Stupeň lesku lesklý
Balenie 0,94 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Zložka A: náter

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

epoxidová živica z bisfenolu A a epichlorhydrinuxylen (zmes) uhľovodíky, C9, aromatickébutan-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé

Zložka B: tužidlo

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. EUH 205 Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu. H302+H312 Zdraviu škodlivý pri požití alebo styku s kožou.

Obsahuje:

epoxidovaný aminoakrylát (4,4'- isopropylidendifenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór 2,3- epoxypropanem; reakčníprodukty s akrylovou kyselinou a dipropylaminem) xylén (zmes) 2-metylpropán-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé