ETERNAL Lak na betón, bezfarebný, 0,7 kg, lesklý

Bezrozpúšťadlový, vysoko záťažový lak s extrémnou chemickou odolnosťou na impregnačné a tenko vrstvové nátery minerálnych podkladov v interiéri aj exteriéri.
37.54 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ETERNAL Lak na betón

Náter na povrchovú úpravu betónových podkladov, mramoru, betónových a kamenných dlaždíc, obkladov z betónu, prírodného kameňa či terrazzo. Vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam je vhodný najmä na miesta vystavené vysokej záťaži, ako sú sklady, dielne, výstavné priestory či predajne. Prípravok je na priame použitie, neriedi sa.

PREČO PRÁVE ETERNAL LAK NA BETÓN?   Viac informácii ako aj realizácie a testy nájdete TU.

Vlastnosti:

 • preniká hlboko do podkladu
 • protišmykový
 • exkluzívne lesklý, tvrdý, transparentný
 • extrémna chemická a tepelná odolnosť
 • uľahčuje údržbu betónových plôch
 • veľmi nízka spotreba

Použitie a podklad:

 • interiér a exteriér
 • sklady, dielne, výstavné plochy, predajne
 • betón, mramor
 • betónové a kamenné dlaždice
 • obklady z betónu, kameňa a terrazzo

Odtieň: bezfarebný

Výdatnosť: 6,5 - 12,5 m² / 1 kg (pri 2 vrstvách; pri aplikácii na hrubý, štrukturovaný podklad sa výdatnosť výrazne zníži.)

Balenie: 0,35 kg / 0,7 kg / 2,5 kg

Aplikácia:

 1. štetec, valček, striekacia pištoľ
 2. na suchý, pevný, súdržný, dokonale očistený a odmastený podklad zbavený starých náterov
 3. Je možné ho použiť aj na nie celkom vyzretý betón (zrenia cca 7 dní).
 4. Pred použitím veľmi dobre premiešať.
 5. Po zaschnutí prvej vrstvy môže film vykazovať nehomogénny vzhľad, ktorý sa však zjednotí po zaschnutí druhej vrstvy. Tú treba naniesť najneskôr do 24 hodín od prvého náteru.
  Neaplikujte veľmi hrubú vrstvu! Riziko popraskania!
 6. Náradie umyte ihneď po ukončení práce technickým benzínom.

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST (cz). pdf

Aplikačné video:

 

 

 

logo Eternal

 

Značka ETERNAL
Stupeň lesku lesklý
Balenie 0,7 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje:

N-(3-(trimetoxysilyl)propyl)etyléndiamín

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Dráždivé