ETERNAL Odmasťovač Direct

ETERNAL odmasťovač DIRECT - Vysoko účinný odmasťovací prostriedok nie len na profesionálne použitie. 0,75 kg
6.11 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ETERNAL odmasťovač DIRECT

Vysoko účinný odmasťovací prostriedok určený na čistenie a odmasťovanie kovových povrchov, podláh, starých náterov a iných podkladov pred aplikáciou vodou riediteľných alebo syntetických náterov. Je určený na priamu aplikáciu. Súčasťou obalu je rozprašovač so špeciálnou mriežkou, vďaka ktorej je oveľa ľahšie odmasťovanie zvislých plôch.

Vlastnosti:

  • vysoko účinný
  • čistí a odmasťuje
  • pripravený na použitie - NERIEDIŤ!
  • profesionálne odmastenie

Použitie a podklad:

  • kovové povrchy, podlahy
  • staré nátery a iné podklady
  • motory, reťaze, prevody bicyklov
  • čistenie grilov, krbov
  • priemyselné čistenie skla
  • v opravovniach, galvanizovniach, lakovniach

Spotreba: závisí od spôsobu použitia a stupňa a druhu znečistenia

Balenie: 0,75 kg

Aplikácia:

Aplikujte ručne - postrekom. Doba pôsobenia prípravku závisí od stupňa znečistenia / zamastenia povrchu (30 sek. - 2 min.).
Po uplynutí tejto doby povrch mechanicky očistite, utrite a opláchnite vodou.
V prípade veľmi znečistených povrchov je vhodné celý cyklus (nanesenie - očistenie - oplach) opakovať.
Po uschnutí povrchu môžete  nanášať náterové hmoty.

Podrobnejšie informácie si prečítajte v TECHNICKOM LISTE (cz). pdf

 

 

 

logo Eternal

 

Značka ETERNAL
Balenie 0,75 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

2-aminoetanol, kvartérne amóniové zlúčeniny.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé