ETERNAL Odmasťovač (koncentrát), 0,5 kg

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát 1:10) - Nepenivý odmasťovací prostriedok na čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie mastnoty. 0,5 kg
5.51 €
 • Variant:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ETERNAL Odmasťovač (koncentrát 1:10)

Koncentrát na prípravu účinného nepenivého odmasťovacieho prostriedku na čistenie stredne znečistených povrchov a odstraňovanie ropných i iných mastnôt pred aplikáciou vodou riediteľných aj rozpúšťadlových náterov.
Je vhodný na ručné odmasťovanie a tiež pre namáčacie vane a strojné zariadenia.

Informačný leták stiahnete TU.

Vlastnosti:

 • nepenivý
 • čistí a odmasťuje
 • na stredne znečistené povchy
 • profesionálne odmastenie
 • neobsahuje hydroxidy

Použitie a podklad:

 • kovové povrchy, podlahy
 • staré nátery a iné povrchy
 • umývanie motorov, reťaze, prevody bicyklov
 • priemyselné čistenie skla
 • v opravovniach, galvanizovniach, lakovniach

Spotreba: závisí od spôsobu použitia a stupňa a druhu znečistenia

Balenie: 0,5 kg (koncentrát 1:10)

Aplikácia:

Pred použitím je potrebné rozriediť vodou (najlepšie mäkkou až stredne tvrdou 0,7 - 2,5 mmol / l) na 5% -15% roztok (tj. 1:20 až 3:20). Pre konkrétne prípady je možné ETERNAL odmašťovač po vyskúšaní riediť aj v inom pomere.
Odmasťovanie je možné vykonávať ručne, nízkotlakovým aj vysokotlakovým postrekom alebo namáčaním.  ETERNAL odmašťovač je možné použiť aj v ultrazvukových aj iných profesionálnych zariadeniach.
Po každej operácii odporúčame oplach vodou.

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST (cz). pdf

 

 

 

logo Eternal

Značka ETERNAL
Balenie 0,5 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje:

Metakremičitan disodný pentahydrát, alkoholy, C8-10, étery s polyetylenpolypropylenglykol monobenzyléterom.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé