ETERNAL Odstraňovač plesní 0,5 kg

ETERNAL odstraňovač plesní - Prípravok určený na likvidáciu plesní, húb, rias, machov a lišajníkov. 0,5 kg
4.90 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

ETERNAL odstraňovač plesní

Širokospektrálny biocídny prostriedok určený na likvidáciu biotického napadnutia muriva, strešných krytín, dreva a iných stavebných povrchov s dlhodobým protiplesňovým účinkom. Fungicídny účinok po 1 hodine, proti riasam po 3 dňoch.

Vlastnosti:

  • vysoko účinný
  • pripravený na použitie
  • dlhotrvajúci účinok

Použitie:

  • proti hubám, plesniam, riasam, baktériam, lišajníkom
  • murivo
  • strešná krytina
  • drevo
  • iné stavebné povrchy

Výdatnosť: cca 5 - 10 m2/ kg

Balenie: 0,5 kg

Aplikácia:

Naneste na suchý napadnutý povrch vopred mechanicky zbavený najväčších nánosov napadnutia. Podklad je treba prípravkom presýtiť, aby účinné látky prenikli do hĺbky podkladu a zasiahli tak podhubie húb a plesní. Ošetrený podklad odporúčame po zaschnutí prípravku čo najskôr ošetriť náterom odolávajúcim plesniam, hubám a riasam.

Podrobnejšie informácie si prečítajte v TECHNICKOM LISTE (cz). pdf

ETERNAL odstraňovač plesní
Registračné číslo: bio/80/D/16/CCHLP
„Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.
Zákaz opakovaného použitia obalu".
Účinné látky: Didecyldimetylamónium chlorid ≤ 20 g / 1 kg výrobku (ES: 230-525-2). oktilinón (ISO) (ES: 247-761-7) ≤ 0,5 g / 1 kg výrobku

 

 

logo Eternal

Značka ETERNAL
Balenie 0,5 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.

Obsahuje:

Obsahuje oktilinón (ISO) [ES:247-761-7]. Môže vyvolať alergickú reakciu

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé