FLUXAF Pro - Odstraňovač starých náterov, gél 0,75 l

FLUXAF PRO - Veľmi účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. gél 0,75 L
15.57 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

FLUXAF PRO

Odstraňovač starých náterov je veľmi účinný, číry odstraňovač farieb na použitie v exteriéri. Vďaka unikátnemu gélovému zloženiu je ľahké pracovať s ním aj na vertikálnych povrchoch.

Bez obsahu methyl-chloridu, n-metyl pyrolidónu alebo d-limonénu.

FLUXAF PRO efektívne odstraňuje:

  • nátery na vodnej báze
  • alkydové farby
  • textúrované nátery
  • laky
  • lepidlá
  • graffiti 

Povrchy:

  • takmer všetky
  • všetk druhy dreva (nemení prirodzený odtieň)
  • kovy (s výnimkou hliníka)
  • plasty (môže ovplyvniť ich vlastnosti (Odporúčame vždy otestovať na malej, nenápadnej ploche.)

 

TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

Značka Fluxaf
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

Butyl-acetát (CAS: 123-86-4); Butanón (CAS: 78-93-3)

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. P370+P378: V prípade požiaru: Na hasenie použite práškový hasiaci prístroj ABC. P403+P233 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé