G-FIX Antikorózny ochranný vosk 400ml

G-Fix Antikorózny ochranný vosk na dlhodobú ochranu kovov. sprej 400 ml
Na otázku
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

G-FIX Antikorózny ochranný vosk je vynikajúci a praktický sprej na dlhodobú konzerváciu kovov.

Vlastnosti a použitie:

 • všestranný
 • transparentný film
 • ľahko použiteľný
 • chráni pred trecou koróziou*
 • odpudzuje vodu
 • chráni povrchy nastrojov počas prepravy a skladovania
 • nesteká zo zvislých plôch
 • ľahko sa odstráni bežnými rozpúšťadlami
 • na konzerváciu foriem, nástrojov, kovových výrobkov a strojných dielov
 • pri údržbe strojov
 • na konzerváciu meradiel, posuvných mechanizmov ...

* deštrukcia kovu spôsobená vystavením korozívnemu prostrediu a súčasne trením

Balenie: 400 ml

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST.  pdf

 

logo G-FIX

G-FIX je obchodno-technologická spoločnosť s 12-ročnou praxou v odbore priemyselnej chémie. Hlavným cieľom našej činnosti sú dodávky kvalitných a vysoko výkonných priemyselných lepidiel, tmelov, aerosólov, technických kvapalín, konštrukčných pások a špeciálnych produktov.

Značka G-FIX
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

uhľovodíky, C6-C7, n-alkány, izoalkány, cyklické, <5% n-hexánu

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Dráždivé
Horľavé
Nebezpečné pre životné prostredie