G-Fix Šok pre hrdzu, sprej 400ml

G-FIX Šok pre hrdzu je vysoko výkonný prostriedok na rozpúšťanie hrdze a oxidácie. sprej 400 ml
Na otázku
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

G-FIX Šok pre hrdzu (Rust Shock), sprej je špeciálny vysoko výkonný prostriedok na rozpúšťanie hrdze a oxidácie na báze podchladzovacieho efektu. Účinkuje veľmi rýchlo, efektívne a vďaka svojej nízkej viskozite preniká hlboko do pórov materiálu. Vytesňuje vlhkosť a chráni pred koróziou.

Vlastnosti a použitie:

  • rozpúšťa hrdzu a oxidáciu
  • vytesňuje vlhkosť
  • chráni pred koróziou
  • bez obsahu kyselín
  • rýchly a efektívny účinok
  • nízka spotreba
  • priemyselná údržba
  • karosárske, servisné práce
  • starostlivosti o formy

Balenie: 400 ml

Pred použitím si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

logo G-FIX

G-FIX je obchodno-technologická spoločnosť s 12-ročnou praxou v odbore priemyselnej chémie. Hlavným cieľom našej činnosti sú dodávky kvalitných a vysoko výkonných priemyselných lepidiel, tmelov, aerosólov, technických kvapalín, konštrukčných pások a špeciálnych produktov.

Značka G-FIX
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

Uhľovodíky, C9-C10, n-alkány, izo-alkány, cyklické zlúčeniny, <2% aromátov

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé