G-FIX Zinkový sprej opravný 400ml

G-Fix Zinkový opravný sprej poskytuje teplotne odolnú ochranu pred koróziou. sprej 400 ml
Na otázku
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

G-Fix Zinkový opravný sprej je zmes hliníka a zinku poskytujúca teplotne odolnú ochranu pred koróziou mnohým základným kovom. Vďaka svojej farebnej podobnosti s čerstvo pozinkovanými materiálmi pôsobí po oprave opticky takmer rovnako a nenápadne.

Vlastnosti:

 • čistota zinku 98 %
 • podobnosť s čerstvo pozinkovanými materiálmi
 • teplotná odolnosť do 250 °C
 • extrémne odolný proti oteru
 • vynikajúca priľnavosť
 • rýchloschnúci
 • ideálna ochrana proti korózii
 • soľný test ISO 9227 200 hodín.

Použitie:

 • oprava poškodeného pozinkovania
 • výroba vzduchotechniky a klimatizácií
 • výroba ohrievacích zariadení
 • ochrana proti korózii po zváraní, vŕtaní a brúsení

Balenie: 400 ml

Stupeň lesku: vysoký lesk

UFI: NGYS-U1QU-F005-4HKE

 

 

logo G-FIX

G-FIX je obchodno-technologická spoločnosť s 12-ročnou praxou v odbore priemyselnej chémie. Hlavným cieľom našej činnosti sú dodávky kvalitných a vysoko výkonných priemyselných lepidiel, tmelov, aerosólov, technických kvapalín, konštrukčných pások a špeciálnych produktov.

Značka G-FIX
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

etylacetát, acetón, solventná nafta (ropná), ľahká aromatická, nafta (ropná), hydrogenovaná, ťažká, vodíkom ošetrená nízkovriaca nafta.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé