HAMMERITE Radiátor sprej biely 400 ml

Tepelne odolný akrylátový email určený na ochranné i dekoratívne nátery. 400 ml
9.83 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HAMMERITE Radiátor sprej

Rýchloschnúci akrylátový email určený na ochranné i dekoratívne nátery. Výborne odoláva poškriabaniu a nárazom, nezapácha, nežltne a vďaka jeho tepelnej odolnosti (do 120 °C) je vhodný pre nátery radiátorov a iných plôch dlhodobo tepelne zaťažených. Hladké plochy, medené podklady, hliník a podklady z PVC je nutné prebrúsiť jemným brúsnym papierom.

Vlastnosti:

  • rýchloschnúci
  • odolný voči poškriabaniu a nárazom
  • bez zápachu
  • nežltne
  • tepelne odolný do 120 °C

Použitie:

  • interiér
  • radiátor
  • železné kovy

Odtieň: biely

Výsledný vzhľad: hladký, lesklý

Výdatnosť: cca 3,75 m² / 1 l (1 vrstva)

Balenie: 400 ml

Pred aplikáciou si prečítajte TECHNICKÝ LIST.pdf

 

 

 

logo

Hammerite chráni a obnovuje zašlú krásu kovových povrchov tvoriac silnú ochrannú bariéru odolnú voči pošrabaniu, praskaniu a poveternostným vplyvom na dlho. Hammerite ochráni a skrášli váš domov od zábradlia k radiátorom a bránam, striech alebo záhradného nábytku a krbov. 

Značka HAMMERITE
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

acetón uhľovodíky, C9-C11, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické <2%. Obsahuje butanón-oxím, ftalanhydrid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé