HB BODY 930 - Bitúmenová podvozková ochrana, čierny, 1 kg

HB BODY 930 - Bitúmenová ochrana pred koróziou a mechanickým poškodením podvozku. čierna
6.98 €
 • Veľkosť balenia:
 • Odtieň:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HB BODY 930 - Bitúmenová podvozková ochrana, čierna

Tixotropný náter na báze bitumenu a kaučuku, ktorý chráni pred koróziou a mechanickým poškodením podvozku.

Vlastnosti a použitie

 • má veľmi dobrú priľnavosť
 • vytvára trvalo pružný náter, podobne ako gumoasfalt
 • chráni pred koróziou, hlukom
 • vysokoodolný voči obíjaniu kamienkami
 • rýchloschnúci
 • striekanie podvozku
 • nie je možné prelakovať

Technické informácie:

Odtieň čierny
Doba schnutia úplne preschnutý: 2 - 6 hodín (pri teplote 20°C)
Odporúčaná hrúbka suchého náteru (2 vrstvy)         0,5 - 3 mm
Obsah sušiny 60% hm.

Aplikácia:

 1. štetcom / špeciálna podvozková striekacia pištoľ (tryska 4 mm, tlak 5 - 6 bar)
 2. Povrch, ktorý budete striekať, zbavte hrdze a následne očistite.
 3. Naneste základny antikorózny náter.
 4. Narieďte! Na riedenie použite nitrocelulózové riedidlo (napr. C6000) alebo technický benzín v množstve 10 – 20%. Dobre premiešajte
 5. Naneste štetcom alebo striekacou pištoľou na podvozky.
 6. Náter na podvozky HB BODY 930 je suchý na dotyk po 1 hod. a úplne preschnutý po 2 – 6 hod.
 7. Znečistené náradie očistite nitrocelulózovým riedidlom (napr. C6000).

 

 

 

logo
Grécka spoločnosť HB BODY vyrába od roku 1982 vysoko kvalitné výrobky na profesionálnu opravu karosérií automobilov. Dodáva profesionálne plniče, tmely, tesniace hmoty, lepidlá, laky, hmoty na ochranu podvozkov, tužidlá, riedidlá atď.

Značka HB BODY
Balenie 1 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. H315 Dráždi kožu. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa. H373 Môže spôsobiť poškodenie centrálneho nervového systému pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.

Obsahuje:

toluén

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom. P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé