HB BODY 960 Wash Primer - Základná farba na kov

HB BODY 960 Wash Primer - Základná (priľnavostná) reaktívna farba na hliník, galvanizovanú oceľ, nerez a zinok. sprej 400 ml
9.32 €
 • Variant:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HB BODY 960 Wash Primer

Vynikajúca reaktívna základná farba vhodná ako základ na hliník, galvanizovanú oceľ, nerez a zinok. Poskytuje veľmi dobrú ochranu kovom a má výbornú mechanickú odolnosť. Ľahko sa nanáša a rýchlo schne. Nie je potrebné ju brúsiť. 

Vlastnosti a výhody

 • ľahko sa nanáša
 • zaisťuje priľnavosť
 • poskytuje kovom vynikajúcu ochranu
 • výborná mechanická odolnosť
 • rýchloschnúca
 • nebrúsi sa
 • je možné na ňu priamo nanášať vrchný náter

Použitie na:

 • hliník
 • nehrdzavejúca oceľ (nerez)
 • galvanizované povrchy
 • uhlíková oceľ
 • zinok
 • pozinkovaná oceľ

Technické informácie:

Odtieň svetložltý
Teoretická výdatnosť 7 - 8 m² / l (pri hrúbke vrstvy 10µm)
Doba schnutia (pri teplote 20 °C) Na dotyk: 5 - 8 min.
Prachosuchý: 10 - 12 min.
Úplne suchý: 20 - 30 min.
Odporúčaná hrúbka suchého náteru         5 - 10 µm
Obsah sušiny 10% hm.
Balenie 400 ml

Aplikácia:

 1. Povrch, ktorý budete striekať, zbavte hrdze a následne očistite.
 2. Dbajte na to, aby farba a striekaný povrch mali izbovú teplotu (20 - 25 °C).
 3. Minimálne 2 minúty dobre pretrepte.
 4. Urobte skúšobný nástrek na slabo viditeľnom mieste.
 5. Naneste 1 tenkú vrstvu zo vzdialenosti 25 – 30 cm.
 6. Hneď po vyschnutí môžete prelakovať všetkými druhmi akrylátových plničov a náterov (na rozpúšťadlovej i na vodnej báze).
 7. POZOR! Na HB BODY 960 Wash Primer nie je možné nanášať žiadne polyesterové systémy (nezasychajú na nej).

 

 

 

logo
Grécka spoločnosť HB BODY vyrába od roku 1982 vysoko kvalitné výrobky na profesionálnu opravu karosérií automobilov. Dodáva profesionálne plniče, tmely, tesniace hmoty, lepidlá, laky, hmoty na ochranu podvozkov, tužidlá, riedidlá atď.

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Sprej

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

n-butanol butanón propán-2-ol butyl acetát. Obsahuje polyetylénpolyamíny. Môže vyvolať alergickú reakciu. Bez dostatočného vetrania možnosť vzniku zmesí, ktoré môžu vybuchnúť.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P410 Chráňte pred slnečným žiarením. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé

Aktivátor

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.

Obsahuje:

propán-2-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia.

Piktogramy:

Horľavé
Dráždivé

Primer

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

n-butanol propán-2-ol.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé