HB BODY 999 Seam Sealer - Tesniaci tmel a lepidlo 1 kg

HB BODY 999 Seam Sealer - Tesniaci tmel a lepidlo na karosárske práce. 1 kg
11.81 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HB BODY 999 Seam Sealer - Tesniaci tmel a lepidlo

Tesniaci tmel a lepidlo na báze gumy so syntetickou živicou. Ideálny na spájanie kovových povrchov a vypĺňanie škár a spojov karosérie. Je tiež vhodný na tmelenie vnútorných častí karosérie, ktoré nie sú priamo vystavené UV žiareniu a lepenie autokobercov. Tesniaci tmel a lepidlo BODY 999 je možné prelakovať ihneď syntetickými nátermi systémom „mokré do mokrého" alebo 1K / 2K akrylátovými nátermi po úplnom vyschnutí.

Len na profesionálne použitie.

Vlastnosti a výhody

  • ľahko sa nanáša štetcom, špachtľou alebo striekacou pištoľou
  • rýchlo schne
  • zostáva elastický, nezmršťuje sa
  • chráni zvary
  • tixotropný
  • antikorózny materiál
  • prelakovateľný všetkými bežnými autolakmi
  • pripravený na použitie

Technické informácie:

Odtieň svetlobéžový
Doba schnutia (pri teplote 20 °C) na dotyk: 15 - 20 min.
úplne vyschnutý: 2 - 3 hod.
Odporúčaná hrúbka suchého náteru         1 - 2 mm
Obsah sušiny 58% hm.
Balenie 1 kg

 

 

 

 

logo
Grécka spoločnosť HB BODY vyrába od roku 1982 vysoko kvalitné výrobky na profesionálnu opravu karosérií automobilov. Dodáva profesionálne plniče, tmely, tesniace hmoty, lepidlá, laky, hmoty na ochranu podvozkov, tužidlá, riedidlá atď.

Značka HB BODY
Balenie 1 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Varovanie!

Výstražné opatrenia:

H226 Horľavá kvapalina a pary. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

toluén, ťažký benzín (ropný) ľahká frakcia, hydrogenovaný, butyl-acetát, butan-1-ol

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé