HB BODY P 962 1K Isolator - Izolačný základ, sprej 400 ml

HB BODY P 962 1K Isolator - Jednozložkový izolačný základ na staré nátery. sprej 400 ml
15.05 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HB BODY P 962 1K Isolator Primer - Izolačný základ, sprej 400 ml

Jednozložkový izolačný základ na staré nátery. Vhodný na oddelenie jednotlivých vrstiev rôznorodých materiálov. Ideálny tam, kde by mohlo dôjsť k naleptaniu a nadvihnutiu pôvodnej farby novo-aplikovaným materiálom.

Vlastnosti a výhody

  • rýchloschnúci
  • vynikajúca priľnavosť k akémukoľvek starému náteru
  • nie je potrebné prebrúsiť
  • po zaschnutí je možné prestriekať základnou farbou, plničom alebo tmelom

Technické informácie:

Odtieň sivo zelený
Doba schnutia (pri teplote 23 °C) Prachosuchý: 10 - 12 min.
Úplne suchý: 60 min.
Odporúčaná hrúbka suchého náteru         10 - 20 µm
Balenie 400 ml

Aplikácia:

  1. Pred použitím 2 - 3 minúty dôkladne pretrepte.
  2. Striekajte zo vzdialenosti 20 - 30 cm.
  3. Aplikujte krížovým nástrekom v 2 - vrstvách.

 

 

 

logo
Grécka spoločnosť HB BODY vyrába od roku 1982 vysoko kvalitné výrobky na profesionálnu opravu karosérií automobilov. Dodáva profesionálne plniče, tmely, tesniace hmoty, lepidlá, laky, hmoty na ochranu podvozkov, tužidlá, riedidlá atď.

Značka HB BODY
Balenie 400 ml

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

Obsahuje:

propán-2-ol titanium dioxide 2-metylpropán-1-ol. Obsahuje ALKYLAMONIUM SALTS, bután-2-ón-oxím. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P405 Uchovávajte uzamknuté. P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Piktogramy:

Nebezpečné pre zdravie
Horľavé
Dráždivé