HB BODY P 981 Epoxy Primer - Epoxidový základ na kov, sprej 400ml

HB BODY P 981 Epoxy Primer - Jednozložkový antikorózny epoxidový základ na kov, sivý, sprej 400 ml
8.78 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

HB BODY P 981 Epoxy Primer - Epoxidový základ na kov, sprej 400 ml

Jednozložkový epoxidový základ v spreji. Vynikajúci na všetky kovové podklady, vrátane nerezu, hliníku, holého kovu a starých lakov (electrocoating). 

Vlastnosti a výhody

 • antikorózny
 • rýchloschnúci
 • vynikajúca priľnavosť
 • prelakovateľný všetkými typmi vrchných farieb

Použitie na:

 • všetky kovové podklady
 • nerez (nehrdzavejúca oceľ)
 • hliník
 • holý kov
 • starý lak (electrocoating)
 • galvanizované povrchy

Technické informácie:

Odtieň sivý
Stupeň lesku matný
Doba schnutia (pri teplote 20 °C) Prachosuchý: 10 - 15 min.
Úplne suchý: do 12 hod.
Odporúčaná hrúbka suchého náteru         20 - 30 µm
Balenie 400 ml

Aplikácia:

 1. Povrch, ktorý budete striekať, zbavte hrdze a následne očistite a osušte.
 2. Povrch zľahka prebrúste brúsnym papierom P240 na sucho.
 3. Dbajte na to, aby HB BODY P 981 Epoxy Primer mal izbovú teplotu (20 - 25 °C).
 4. Minimálne 2 minúty dobre pretrepte.
 5. Urobte skúšobný nástrek na slabo viditeľnom mieste.
 6. Naneste 1 - 2 tenké vrstvy zo vzdialenosti 25 – 30 cm v intervale 3 - 5 minút.
 7. Hneď po úplnom vyschnutí môžete prelakovať všetkými druhmi základných, či vrchných náterov

 

 UFI: NE20-E0KH G00-CY2G

 

logo
Grécka spoločnosť HB BODY vyrába od roku 1982 vysoko kvalitné výrobky na profesionálnu opravu karosérií automobilov. Dodáva profesionálne plniče, tmely, tesniace hmoty, lepidlá, laky, hmoty na ochranu podvozkov, tužidlá, riedidlá atď.

Značka HB BODY
Balenie 400 ml - sprej

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H222 Mimoriadne horľavý aerosól. H315 Dráždi kožu. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.

Obsahuje:

n-butanol, acetón.

Bezpečnostné opatrenia:

P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P405 Uchovávajte uzamknuté. P410 Chráňte pred slnečným žiarením. P412 Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P305+P351+P338+P310 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte Národné toxikologické informačné centrum alebo lekára.

Piktogramy:

Nebezpečné pre životné prostredie
Korozívne a žieravé
Horľavé
Dráždivé