HERBOL - OFFENPORIG PRO-DÉCOR, 2,5 l, hodvábny lesk

Akcia
Herbol OFFENPORIG PRO-DÉCOR je univerzálne použiteľná PRÉMIOVÁ lazúra na drevo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí.
54.69 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
  • Stupeň lesku:
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Herbol OFFENPORIG PRO-DÉCOR je univerzálne použiteľná PRÉMIOVÁ lazúra na drevo vo vnútornom aj vonkajšom prostredí. Je použiteľná pre nové aj renovačné nátery na všetky objemovo stále i nestále drevené dielce. Vyniká ľahkou spracovateľnosťou. Základný náter, medzináter aj vrchný náter sa vykoná jedným materiálom.

Herbol Offenporig Pro-Décor je vysoko priedušný a elastický, chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi.

Výdatnosť: cca 13 m2/l na 1 náter

TECHNICKÝ LIST pdf

 

Odtiene

bezfarebný 0450 biely 0301
bezfarebný 0450

biely 0301

borovica 1200 buk 1300
borovica 1200

buk 1300

eben 9410 gaštan 8408
eben 9410

gaštan 8408

jaseň 1420 mahagón 8407
jaseň 1420

mahagón 8407

orech 8405 palisander 8409
orech 8405

palisander 8409

pínia 1400 rustikálny dub 1402
pínia 1400

rustikálny dub 1402

svetlý dub 1401 teak 8406
svetlý dub 1401

teak 8406

vlašský orech 8404 stredne sivá
vlašský orech 8404

stredne sivá RAL7045

svetlosivá švédska červená
svetlosivá RAL7035
švédska červená C8.40.30    

   

    

    

    

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Značka Herbol
Stupeň lesku hodvábny lesk
Balenie 2,5 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Obsahuje:

oktilinón (ISO)

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé